Bestyrelsesmedlem 
Valgt 2014 
Malene 
Svendsen 
Rullegårdsvej 4 
kklarup@gmail.com 
51 29 79 41
 
Bestyrelsesmedlem 
Valgt 2014 
Mette 
Frandsen 
Museumsvej 6 
wrichsberg@live.dk 
29 27 75 28 
 
Bestyrelsesmedlem 
Valgt 2015 
Heidi Strøm     På Remmerne 11 
heidis@mail.dk 
29 92 07 89 
98 49 16 60 

Bestyrelsesuppleant 
Valgt 2015 
Mette  Thuesen 
Vesterø Havnegade 74 
mettethuesen@hotmail.com 
60 44 61 43 

Bestyrelse suppleant 
Valgt 2015 
Camilla Malling  Beck 
Fanøvej 4 
Camillabeck8@outlook.dk 
50 70 84 73 
 
Personalerepræsentant 
fra vuggestueafdelingen 
Anja Bouet Andersen  
anjaandersen@laesoe.dk 
Telefon, arb., 98 49 14 78  
Telefon, privat, 30 33 71 06 

Institutionsleder  Susanne Paulsen 
Doktorvejen 1 c 
kontor 
sp@laesoe.dk 
Telefon, arb. 98 49 14 78  
Telefon, privat 25 68 12 65

Styrelsesvedtægt for Læsø Kommunes Børnehus  
 
§.1   
Børnehuset er et led i kommunens samlede børnepolitik og har som formål at være 
med til at sikre børnenes pasning og fremme deres udvikling. 
Børnehuset skal være med til at skabe tryghed og sammenhæng i børnenes dagligdag. 
Stk. 2. 
Børnehuset skal medvirke til at fremme udviklingen af børnenes selvstændighed, 
færdigheder og sociale adfærd. Pædagogikken skal udformes så dagligdagen 
indeholder en høj grad af omsorg, trivsel og livskvalitet for det enkelte barn og ud fra 
de pædagogiske læreplaner. 
Stk.3. 
Forældrene skal indgå i et samarbejde med børnehuset om barnets udvikling og 
opdragelse. 
Stk.4. 
Børnehuset skal indgå i og udnytte de ressourcer, der er i lokalsamfundet til at fremme 
barnets udvikling 
§.2. 
Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage styrelsen af Børnehuset inden for de af 
kommunalbestyrelsen fastsatte mål og rammer. 
Stk. 2. 
Forældrebestyrelsen består af 3 forældrerepræsentanter, valgt af og blandt forældre, 
samt 1 personalerepræsentant af Børnehusets fastansat personale valgt af og blandt de fastansatte medarbejdere i børnehaven. 
 
Forældre, der samtidig er medarbejdere i institutionen, har stemmeret, men er ikke 
valgbar. 
 
Forældre og personalerepræsentanter har stemmeret i bestyrelsen. 
Stk.3.   
Foruden bestyrelsesmedlemmerne skal der vælges 2 suppleanter blandt forældre, samt 
1 suppleant for personalerepræsentanten. 
En suppleant indtræder i bestyrelsen ved bestyrelsesmedlemmers fravær. 
Suppleanterne for forældrerepræsentanter inddrages efter stemmetal, således at den 
suppleant, der har det højeste stemmetal, indtræder. 
Stk.4. 
Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen, når tilknytningsforholdet til 
institutionerne ophører. 1. suppleanten indtræder da i bestyrelsen. 
 
 §.3. 
Forældrerepræsentanter i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et fælles 
forældremøde, som afholdes inden udgangen af februar. 
I lige år vælges 1 forældrerepræsentant og i ulige år vælges 2 forældrerepræsentanter. 
Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i 2 år indtil nyvalg har 
fundet sted. (Suppleanter vælges for 1 år ad gangen). 
Stk.2. 
Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges for et år ad 
gangen på et personalemøde for alle fastansatte medarbejdere i institutionen, bortset 
fra lederen. Personalemødet afholdes inden udgangen af november. 
 
En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det 
tidspunkt, hvor pågældende har afleveret sin opsigelse eller modtaget den fra 
kommunalbestyrelsen. Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen. 
§.4. 
Forældre med børn i Børnehuset er valgbare og har valgret vedrørende 
forældrerepræsentanter i bestyrelsen. Ved afstemningen kan der afgives én stemme pr. 
indskrevet barn i institutionen. Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal. I 
tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er 
valgt til bestyrelsen, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige 
mange stemmer. 
§.5. 
På bestyrelsens første møde vælger medlemmerne en af forældrerepræsentanterne som formand ved bundet flertalsvalg. 
§.6. 
Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i bestyrelsesmøderne, når der behandles 
spørgsmål af særlig interesse for dem. 
§.7. 
Der skrives referat af bestyrelsens beslutninger. I referatet anføres for hvert møde, 
hvilke personer, der har været til stede. 
Stk.2. 
Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet i kort form og 
medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. 
Stk.3. 
På førstkommende møde bliver referatet godkendt af bestyrelsen. 
 
§.8. 
Bestyrelsen skal i øvrigt selv fastsætte sin forretningsorden, herunder bestemmelse om 
valg af næstformand og principper for indkaldelse af suppleanter. 
 
Stk.2.            Forældrebestyrelsen bliver løbende orienteret om personale situationen og nyansættelser og får tilbud om at deltage ved nyansættelser. 
 
§.9. 
  Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder.

§.10. 
Bestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af 
kommunalbestyrelsen. Forældrebestyrelsen skal som minimum: 
   Fastsætte principper for Børnehusets virksomhed, f.eks. de pædagogiske 
principper, aktiviteter og samarbejde mellem institutionen og forældre, osv. 
Det er lederens og personalets ansvar at tilrettelægge det daglige arbejde og 
træffe beslutninger i dagligdagen. 
 
   Fastsætte principper for anvendelse af en budgetramme, der som minimum 
skal indeholde institutionernes driftsudgifter ekskl. lønudgifter. 
Stk.2. 
Kommunalbestyrelsen delegerer sine beføjelser i henhold til lov om forældrebestyrelse til bestyrelsen bortset fra: 
   Bevillingskompetencen 
   Arbejdsgiverkompetencen 
   Tilsyn efter Lov om social service 
   Visitationen efter Lov om social service 
   Fastsættelse af forældrebetalingen og tildeling af fripladser 
   Den daglige åbningstid 
 
 
§ 11.   
Institutionslederne har den administrative og pædagogiske ledelse af institutionerne og 
udmønter de principper, der fastsættes af forældrebestyrelsen i det daglige 
pædagogiske arbejde. 
Lederne forudsættes endvidere at fungere som forældrebestyrelsens sekretærer.   
 
Forældrebestyrelsen er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt. 
                       
Forældrebestyrelsen skal ikke beskæftige sig med enkeltsager vedrørende børn, forældre eller medarbejdere.
Forældre i bestyrelsen kan dog få en viden gennem deres arbejde, som 
                      angår enkeltpersoners vilkår. Derfor er forældrebestyrelsens 
                      forældrevalgte medlemmer omfattet af reglerne om 
                      tavshedspligt efter forvaltningsloven, straffeloven, samt 
                      reglerne om retssikkerhed på det sociale område. 
 
Tavshedspligten gælder med hensyn til fortrolige oplysninger jf. forvaltningslovens § 
27, stk.1 
 
Brud på tavshedspligten er strafbart jf. straffelovens § 152. 
 
Efter forvaltningslovens § 27 har den, der virker inden for den offentlige forvaltning, 
tavshedspligt, når der er tale om oplysninger, der efter loven er betegnet som 
fortrolige, eller det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde oplysningerne for at 
varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Der kan f.eks. være 
tale om enkeltpersoners interesse i, at oplysninger om deres personlige, herunder 
økonomiske, forhold, beskyttes.  

Næste møde er aftalt til den 20. august 2015

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.