Virksomhedsplan for Læsø børnehus 2024

Læsø Børnehus, Doktorvejen 1c,
Byrum, 9940 Læsø. 
Tlf. 98 49 14 78
e-mail: boernehaven@laesoe.dk

Børnehuset
 

 • For fuldtidsplads – pr. måned 0-2 år - Inkl. frokostmåltid: 3.893,- DKK
 • For fuldtidsplads – pr. måned 3-5 år - Inkl. frokostmåltid: 2.246,- DKK
 • Halvdagsplads – pr. måned 0-2 år - Inkl. frokostmåltid: 2.211,- DKK
 • Halvdagsplads – pr. måned 3-5 år - Inkl. frokostmåltid: 1.276,- DKK

Friplads

Der kan søges om hel eller delvis friplads, afhængig af den aktuelle husstandsindkomst. Indtægtsgrænser for friplads i 2024 er 622.200 eller derover er der fuld egenbetaling. Indkomst mellem 200.301 kr. og 622.199 kr. delvis friplads. Under 200.301 kr. er der hel friplads. Indtægtsgrænserne forhøjes med 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn. Indtægtsgrænsen forhøjes med 70.089 kr. for enlige forsørgere.

Søskenderabat

Der betales fuld pris for den dyreste institutionsplads, derefter er betalingen for søskende halv pris.

Indmeldelse og udmeldelse

Der er l måneds opsigelse af daginstitutionspladser og SFO- pladser med virkning fra den 1. eller den 15. i måneden. Opsigelsen skal via Den Digitale Pladsanvisning.

Indmeldelse sker ved henvendelse til Læsø kommune, Doktorvejen 2, 9940 Læsø.

Tlf. 96 21 30 70 eller www.borger.dk

Kontakt Læsø Kommunes Borgerservice: tlf.nr.: 96213000 og e-mail: kommunen@laesoe.dk

Udmeldelse, samt ændring fra fuld tid til deltid, skal ske skriftligt og være kommunen i hænde inden den 1. eller 15. i måneden, én måned før. At gå fra deltidsplads til fuldtidsplads, kan aftales med ledelsen og oftest lade sig gøre fra dag til dag.

Taksten skifter når barnet fylder 3 år.

Når dit barn skal starte i skole er det automatisk udmeldt af Børnehuset, og forældre skal aktivt tilmelde SFO, hvis dette ønskes.

Der er rullende skolestart på Læsø Skole, fordelt på forår og efterår.

Formålet med virksomhedsplanen er

 • Et styrings- og evalueringsredskab for personale, ledelse og fællesbestyrelse
 • En dokumentation over for Læsø Kommune, Kommunalbestyrelsen og borgerne i kommunen

Planen revideres årligt i personalegruppen.

Fordeling af børn

Børnehuset består af en vuggestuegruppe, Humlebierne, som deler sig op efter behov. En børnehavegruppe, som er delt op i Guldsmede og Skovtrolde.

Huset/fysiske rammer deles op alt efter fordeling af børn, aldersmæssigt, og vi sigter mod fleksible løsninger som kan ændres efter behov. Om morgenen og sidst på dagen, har vi fælles pasning og børnene besøger hinanden i afdelingerne efter behov/aftale.

Alle børn har fast tilknyttede voksne, og tilhører en fast gruppe. Samtidigt arbejder vi meget på kryds og tværs, går på ture sammen og laver store og små hold, alt efter aktivitet.

Forældresamarbejde

Vi prioriterer det gode forældresamarbejde og derfor har vi lavet en struktur med fastlagte samtaler ud over den daglige kontakt, forældre og personale imellem. På den måde laver vi et forum hvor vi sammen sikrer en gensidig vidensdeling omkring barnet i samarbejdet om den gode udvikling.

Ved overgang til børnehave er der en overleveringssamtale, fra primær pædagogen i vuggestuen til barnets kommende primærpædagog i børnehaveafdelingen.

Starter barnet direkte i børnehave, overleverer forældrene selv barnet.

Ind imellem de planlagte samtaler kan forældrene altid kontakte barnets primær-pædagog, hvis de skulle have brug for en samtale eller blot have justeret aftaler omkring barnet.

Vi arbejder i faste teams, men alle personaler lærer alle børn at kende i hele huset.

Pædagogerne varetager det overordnede ansvar for hver sin gruppe børn, som de er primær pædagog for. Det er pædagogerne der laver aftaler med forældrene omkring børnene og afholder forældresamtaler hvor trivsel og udvikling gennemgås.

AULA er vores IT-platform til forældre-kontakt og information fx om ture ud af huset og lignende aktiviteter. AULA infoskærm som hænger i begge afdelinger i forbindelse med garderoben bruges til ind og ud tjæk, melde barn syg/fraværende samt skrive meddelelser til personalet.

Uge-tavle med beskrivelse af børnenes ture og aktiviteter, findes på whiteboardtavler i nærheden af barnets garderobe.

Personalet

Personalegruppen består af;

Leder, souschef, seksuddannede pædagoger og to  pædagogmedhjælpere, en ergoterapeut og 2-3 vikarerer.

Herudover har vi en ”madmor” til at varetage vores frokostordning, en pedel er tilknyttet huset efter behov og samt vores rengøringsassistent, som også fungerer som ”ekstra hånd” om morgenen.

Praktikanter/elever:

Vi er en uddannelsesinstitution for seminarie-elever og pædagogisk assistent-elever, hvorfor studerende i lønnet praktik kan være en del af normeringen.

Vi modtager også folk i jobprøvning, virksomhedspraktik, skolepraktik m.m.

Vi samarbejder tværfagligt med pædagogisk psykologisk afdeling (PPA), - her har vi løbende kontakt til psykolog, tale-/hørekonsulent, ergoterapeut, specialpædagogisk konsulent samt socialrådgiver for Læsø Kommune. Tandklinikkens medarbejdere besøger børnehuset ind i mellem og vi har mulighed for at kontakte en sundhedsplejerske som kommer til Læsø efter behov. Børnehuset har udarbejdet en personalehåndbog med alle relevante oplysninger om Politikker og planer, husets rutiner og aftaler, særligt til gavn for nyt personale.

Der indhentes børneattest ved ansættelse af alt personale.

Hverdagens rutiner/små traditioner

Den lille tradition og vores små rutiner i hverdagen, udgør det stabile fundament for børns udvikling. De er med til at skabe følelse af sammenhæng, mening og kontinuitet.

Børn lærer meget i relationer til andre i hverdagens situationer. Derfor er det relevant at være opmærksom på rutinerne og ikke gøre disse til noget, der bare skal overstås inden vi kan komme videre til det ”væsentlige”, at gå i hallen til svømning eller andet ”spændende”.

Fri leg

Børns egen leg er en vigtig ingrediens i deres udvikling. I legen konstruerer børn, øver sig i sociale spilleregler, afprøver ideer og får ny erfaring. Vi skaber gode rammer til legens udfoldelse, har materialer og legetøj der appellerer til børnenes fantasi og udvikling og følger gerne barnets initiativer og ideer.

Ude liv

Vores ture har høj prioritet. Vi har et pragtfuldt nærmiljø med by, skov og strand. Vi har ture til skolen, til havnene, skov hytten og tager på hjemmebesøg, osv.

I nærheden af Børnehuset ligger ”Præstens skov”, hvor gode udflugtssteder findes. ”Tarzans hule”, ”Den hvide hval”, ”Rødderne” og ”Haletudsesøen” er alle steder der har fået navne. Det er steder som alle børnene kender, og som gennem årene er blevet yndede udflugtssteder.

Vi laver gerne bål og tilbereder forskellige madvarer eller blot til hygge. Vi har netop fået opstillet en fin bålhytte på legepladsen, så vi kan lave bål i alt slags vejr, holde samling udendørs eller blot læse en bog i tørvejr. Et tilskud fra Læsø Brand Fonden har været med til at realisere ønsket om denne bålhytte.

Fødselsdag

Børnehuset markerer dagen med flag, sang og lignende små traditioner. Fødselsdagsbarnet uddeler popcorn efter frokost i børnehaveafdelingen, i vuggestue-afdelingen får de en lille pakke rosiner. Fødselsdagsbarnet skal ikke selv medbringe det der deles ud.

Skulle barnet holde fri på sin fødselsdag, regner vi med de bliver fejret hjemme. Skulle dagen falde i weekend el. helligdag, markerer vi dagen på den nærmeste hverdag. Vi tager gerne til fødselsdag i hjemmet (hos de ældste børn) hvis vi bliver inviteret. Her inviterer man gruppen som barnet hører til.

Samling

Samling vil ofte bestå af ca. 20 min. med fælles lege, historie eller musik/sang, lige inden frokost. Vi deler gerne børnene i flere grupper, - det kan fx være yngste/ældste eller drenge/piger.

Vi bruger samlingen til at samtale og fortælle i en større børnegruppe. Børnene skiftes til at fortælle, lærer at lytte til hinanden samt modtage kollektive beskeder.

Vi bruger også samlingen til at lege og lære om årstider, farver, former, begreber, at tælle, naturfænomener osv.

Svømning

Børnehusets ældste børn går i svømmehallen på Gammelgård, i en periode hvert år. Her foregår læring gennem en hyggelig aktivitet som de fleste børn bare elsker. Børnene lærer at vaske sig selv i brusebad, at begå sig i det ”dybe” vand og måske turde tage vandrutsjebanen! Vi tørrer hår og går i sauna og leger på legepladsen hvis det er godt vejr.

En til to forældre deltager på skift i aktiviteten, som medhjælpere.

Sportshal

I vinterhalvåret låner vi skolens sportshal til Leg og kropslig udfoldelse for børnehavebørnene. Vi benytter ligeledes tiden i hallen til at iagttage børnene, med fokus deres sociale og motoriske udvikling. Aktiviteter i hallen giver desuden børnene mulighed for at stifte bekendtskab med området ved skolen samt møde ældre søskende og andre kendte ansigter.

Politikker og planer

(Samtlige politikker og planer kan findes i fuld udstrækning på Kommunens/Børnehusets hjemmeside)

Kostpolitik - Link

Læsø kommune har lavet en generel kostpolitik gældende for børn og unge

i Læsø kommune. Børnehuset har suppleret denne med følgende:

Der lægges vægt på en god atmosfære, hvor medarbejderen sidder med ved bordet.

Måltidet skal være en rar og udviklende oplevelse, hvor barnet bevarer sin lyst til at spise og nysgerrighed efter at smage nye ting. Under måltidet kan børnene lære at omgås andre, udvikle sanser og sprog samt lære gode bordskikke. Børnene er med til at dække bord, hælde vand op og byde rundt osv, ligesom de selv rydder af efter måltidet.

Vi afleverer madrester til køkkenspanden til glæde for børnehusets høns.

Læsø kommune tilbyder et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen alle ugens dage. Vores madmor laver frokost til os og de øvrige måltider varetages af det pædagogiske personale. Vi får lune retter, har smør-selv dage, bager eget brød/boller og får madpakker med ud af huset. De daglige måltider indeholder en variation af lune retter, brød, frugt og grønt. Hjemmelavede, økologiske el. dansk producerede produkter vægtes højt.

Til morgenmad serveres havregryn (og havregrød til de yngste), brød, ost og frugt.

Morgenmaden er fremme til kl. 7.30.

Der serveres vand og økologisk mælk til måltider.

Fredag morgen serverer vi the og boller. Forældre er velkomne til at spise med indtil kl. 8.00.

Der er altid brød og frugt i institutionen så sultne børn kan få lidt mad uden for de faste måltider.

Beredskabsplan - Link

Læsø Kommunes Beredskabsplan, omhandlende Forebyggelse og håndtering af mistrivsel og overgreb mod børn, har erstattet Samværspolitik for institutionerne i Læsø Kommune. Denne er udarbejdet med vejledning af Socialstyrelsen, og tilkendegiver kommunens holdning og krav til samværsformer i kommunens institutioner. Beredskabsplanen beskriver lovgrundlaget for underretningspligt samt skærpet underretningspligt, og er en rettesnor for personalets håndtering af mistanke om eller opdagelse af krænkelser, vold og mistrivsel hos børn.

Voldspolitik - Link

Formål Voldspolitikken skal medvirke til at sikre et sundt studie- og arbejdsmiljø for alle på Læsø Skole og i Læsø Børnehus. Definition Begrebet ”vold” i voldspolitikken omfatter: Fysisk vold, trusler om vold, psykisk vold, grov chikane, sexchikane og anden krænkende adfærd.

Sygdom

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række informationsskrivelser til forældre angående smitsomme sygdomme, samt anvisning for hvornår børnene igen kan komme i daginstitution i den forbindelse. Se nedenstående link:

Sundhedsstyrelsen - Information til forældre

Herudover har vi følgende rettesnor, -  børn betragtes som syge når de har:

 • temperaturforhøjelse
 • forkølelse i svær grad
 • diarre
 • en tilstand som forhindrer barnet i at deltage i aktiviteterne på lige fod med de øvrige børn.

Ved sygdom skal forældrene give institutionen besked – omvendt vil børnehaven orientere, hvis der er smitsomme sygdomme blandt børnene. Hvis et barn bliver dårlig, mens det er i børnehaven, ringer vi efter forældrene så de kan komme at hente deres barn. Vi vurderer i hvert tilfælde, om barnet er så skidt tilpas og/eller ked af det, at det kræver forælder frem for en medarbejder i børnehuset. Drejer det sig om smitsomme sygdomme, gælder Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Ulykker

Hvis jeres barn kommer til skade, i en grad så det kræver besøg hos læge eller tandlæge, vil vi straks kontakte Jer for at forklare hvad der er sket, så I kan komme til institutionen eller til lægen/tandlægen.

Forsikring

Da det ikke er muligt at tegne en kollektiv forsikring, gør vi opmærksom på at forældrene selv skal forsikre børnene.

Sorg og krise Link

Læsø børnehus har udarbejdet en handleplan ved skilsmisse, sygdom og dødsfald. Formålet med planen er bl.a. at være i stand til at komme børnene i møde, vise nærvær og turde give rum til at tale om livets store spørgsmål. Herunder; det at miste, sorg og død. Det er selvfølgelig nødvendigt at vi bliver orienteret af forældrene/nærmeste pårørende.

Alkoholpolitik Link

Vi har også en alkoholpolitik i børnehuset. Den indeholder bl.a. handlevejledning for

den enkelte medarbejder i forhold til at møde alkoholpåvirkede forældre eller andre som værende ansvarlig for barnet, fx ved afhentning. Denne politik skal være med til at signalere en nul-tolerance samt forebygge bilkørsel under alkoholpåvirkning.

Institutionens personale skal opdage og støtte og hjælpe børn i forhold til problemer affødt af alkoholmisbrug i familien.

Solpolitik Link

Vi har en solpolitik i Læsø Børnehus.

I praksis betyder det at vi begynder at smøre vores børn ind i solcreme når UV indekset er på 3 eller mere. Vi forventer at børnene er smurt hjemmefra om morgenen (i sommerperioden) og vi smører over middag. Børnehuset køber solcreme, uden parabener og parfume, med faktor 15 og 30. Har man brug for en særlig creme, medbringes denne med navn på. Giv gerne dit barn en solhat med, dette er med til at lære dem gode sol-vaner. Vi har skyggesteder på legepladsen og har opsat solsejl om sommeren.

Søvnpolitik Link

Med søvnpolitikken i Læsø Børnehus, er vores hensigt at tydeliggøre børns fundamentale behov for tilstrækkeligt med søvn, for at fungere, lege, lære og udvikle krop og hjerne. Vi lægger vægt på et godt samarbejde omkring søvn, forældre og personale imellem, for at tilgodese det enkelte barns søvnrytme, samt være med til at give børn hensigtsmæssige søvnvaner. Vores søvnpolitik er udarbejdet ud fra læge og søvnekspert Vibeke Manniches søvn-teorier, da hendes forskning afspejler vores erfaringer og holdninger til søvn.

Fotopolitik Link

Vi har en foto-politik som følger persondataloven. På Aula skal forældrene give tilladelse til brug af billeder af deres barn. Personale, børn og forældre har stor gavn og glæde af at der tages fotos af ”livet i Børnehuset” og vi følger persondataloven, herunder moralske og etiske retningslinjer for at beskytte vores børn fra at blive udstillet på en krænkende eller ydmygende måde. Derudover har vi, på baggrund i en drøftelse i forældrebestyrelsen, nedskrevet følgende anbefaling: …at man aldrig offentliggør billeder af andres børn på de sociale medier. Heller ikke billeder taget i hjemmet, hvor børnehaven er på besøg.

Øvrige politiker

Vi har udarbejdet beredskabsplan i forhold til Brand og evakuering, egne legepladsregler samt årlig inspektion af legepladsen (v. Frederikshavn kommune). Og vi følger sundhedsstyrelsens Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud Link

Børnehusets værdigrundlag - Link

Værdigrundlaget er udarbejdet i fællesskab med alle medarbejdere i Børnehuset (2019).

Vores overordnede mål i Læsø Børnehuset er, at børnene trives og er i udvikling. Vi er bevidste om vores position i forhold til børns læreprocesser i hverdagen.

De grundlæggende værdier i vores pædagogiske arbejde er:

Tryghed   Anerkendelse   Nærvær   Tillid   Omsorg

Disse nøgleord er gennemarbejdet i personalegruppen og ligger til grund for at vore værdier kan udfoldes og leves op til. Samme værdigrundlag gælder også for medarbejdernes trivsel udvikling og er med til at sikre et godt arbejdsmiljø i Børnehuset.

Indsatsområder

Vores virksomhedsplan rummer en beskrivelse af vores hverdag i Læsø Børnehus, samt de politikker, aftaler og værdier, der er det bærende element for vores daglige arbejde.

Virksomhedsplanen korresponderer med Læsø kommunes børnesyn, som kommer til udtryk i ”Sammenhængende politik for alle børn og unge på Læsø”.

Ny og styrket pædagogisk læreplan til dagtilbudsområdet

Den 1. juli 2018 trådte der nye regler i kraft om den pædagogiske læreplan på dagtilbudsområdet. Med den styrkede pædagogiske læreplan kommer der øget fokus på bl.a. leg, børnefællesskaber og forældresamarbejde.

Arbejdet med den pædagogiske læreplan skal ikke være afgrænset til særlige aktiviteter på fastlagte tidspunkter på dagen, men fungere som en integreret del af hverdagen.
Der skal udarbejdes nye styrkede pædagogiske læreplaner, som er målrette børn på henholdsvis 0-2 år og 3-6 år.

Læreplanen udfoldes og konkretiseres i de følgende seks faglige temaer:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Kultur, æstetik og fællesskab
 • Natur, udeliv og science
 • Social udvikling

Dette grundlag udgør fundamentet for og tilgangen til arbejdet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud.