Voldspolitik 

Formål

Voldspolitikken skal medvirke til at sikre et sundt studie- og arbejdsmiljø for alle på Læsø Skole og i Læsø Børnehus.

Mål

Voldspolitikken skal:

  • forbedre sikkerheden på/i institution/skole/arbejdspladsen
  • forebygge voldssituationer
  • reducere antallet af voldsepisoder
  • flytte bevidstheden fra, at vold er et privat problem til et arbejdspladsproblem
  • sikre, at de ansatte er bekendt med handlemuligheder i forbindelse med episoder med vold eller trussel om vold
  • medvirke til, at den individuelle grænse respekteres
  • mindske konfliktniveauet
  • sikre en ordentlig omgangstone

Der henvises i øvrigt til undervisningsministeriets bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen.

Definition

Begrebet ”vold” i voldspolitikken omfatter: Fysisk vold, trusler om vold, psykisk vold, grov chikane, sexchikane og anden krænkende adfærd.

Gråzoneområder

Det skal understreges, at Læsø Børnehus og Læsø Skole er pædagogiske arbejdspladser, og nærværende politik må ikke tages til indtægt for at kunne anvise automatik-reaktioner på enhver konfliktadfærd, da der i en konflikt-/voldsepisode også vil være en pædagogisk vinkel på, hvilken handling der vil være den mest hensigtsmæssige i den respektive situation.

Ligeledes kan voldspolitikken ikke tage højde for nuancerne og graderne i enhver konflikt-/voldssituation – disse må altid også vurderes ud fra en pædagogisk vinkel i arbejdet med børnene/eleverne.

1. Vold fra barn/elev mod personale

1.1 Forebyggelse

Personalet skal i det daglige sikre, at der øjeblikkelig tages hånd om en eventuel konflikt mellem barn/elev og personale, før den optrappes til vold eller trusler om vold.

Det tilstræbes, at der i den daglige pædagogiske praksis med elever/børn generelt er fokus på at mindske konfliktniveauet og sikre en ordentlig omgangstone.

Hvis ledelse/medarbejdere bliver bekendt med, at et barns/en elevs psykiske profil rummer voldelige tendenser, informeres personalet af ledelsen, kontaktpædagogen eller klasselæreren om:

  • I hvilke situationer disse voldelige tendenser optræder
  • Hvorledes man evt. kan undgå at fremprovokere dem

Ledelse/kontaktpædagog/klasselærer finder frem til, hvilken pædagogik der skal praktiseres i forhold til barnet/eleven. Medarbejdere og ledelse er forpligtigede på at orientere hinanden på Skoleintra/AULA, når der gøres ny erfaring mht. at tackle barnet/eleven i forbindelse med ovenstående. Den planlagte pædagogik evalueres løbende.

1.2 Hjælp, når ”skaden er sket”

Det er vigtigt, at den voldsramte ikke lades alene, og at der ydes praktisk hjælp. Ledelsen, arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) og den voldsramte aftaler eventuel tilsyn af læge samt nødvendigheden og omfanget af krisepsykologisk bistand (1-3 samtaler).

Kun ledelsen kan træffe afgørelse om, at krisepsykologisk beredskab skal tilkaldes.

Fællesbestyrelsesformanden orienteres snarest muligt af ledelsen om episoden.

Episoden anmeldes af ledelsen til politiet.

Al yderligere samarbejde med forældre, elev og den voldsramte går gennem ledelsen.

Hvis det vurderes nødvendigt, tages der kontakt til hjemmet, som bliver bedt om at holde barnet/eleven hjemme i op til en uge. Dette for med et kraftigt signal at understrege alvoren over for alle parter (elev, forældre og personale) samt for at sikre, at den voldsramte ikke skal risikere at møde voldspersonen, hvis dette er afgørende for, om den ansatte kan begynde på arbejdet med det samme.

I samråd mellem ledelse, klasselærer og AMR planlægges det videre forløb.

Så hurtigt som muligt tages der hånd om de personer, der har overværet voldsepisoden, og som måtte være påvirkede heraf.

Voldsepisoder og trusler om vold beskrives kort på Skoleintra/AULA, og hændelsesforløbet (inkl. hvem der har haft andel i eller overværet episoden) nedskrives og lægges i elevens mappe samt i medarbejderens personalemappe. Det aftales, hvem der varetager skriftligheden.

Episoden anmeldes som arbejdsskade eller registreres ved arbejdsskadestyrelsen af ledelsen og AMR i samarbejde med den voldsramte.

1.3 Informationsniveau

I hvert tilfælde af vold mod en medarbejder informerer ledelsen øvrigt relevant personale hurtigst muligt. Der orienteres om episodens faktiske hændelsesforløb, som det er kendt, samt hvad der er iværksat til hjælp for medarbejderen. Snarest muligt orienteres om hvilke pædagogiske tiltag, der iværksættes over for voldsudøveren.

Voldsepisoden drøftes efterfølgende på et sikkerhedsmøde henblik på at forebygge en lignende situation fremover.

2. Vold fra forældre mod personale

2.1 Forebyggelse

Det tilstræbes, at der i det daglige samarbejde mellem forældre og personale er fokus på at mindske konfliktniveauet og sikre en ordentlig omgangstone.

Hvis Børnehusets/Skolens personale holder møde eller er i anden kontakt med forældre, som har en truende fremtoning, skal der altid være to medarbejdere til stede i lokalet.

2.2 Hjælp, når ”skaden er sket”

Den voldsramte lades ikke alene, og der ydes praktisk hjælp. Ledelsen, AMR og den voldsramte aftaler eventuel tilsyn af læge samt nødvendigheden og omfanget af krisepsykologisk bistand (1-3 samtaler).

Kun ledelsen kan træffe afgørelse om, at krisepsykologisk beredskab skal tilkaldes.

Fællesbestyrelsesformanden orienteres snarest muligt af ledelsen om episoden.

Episoden anmeldes af ledelsen til politiet.

Al yderligere samarbejde med forældrene og den voldsramte går gennem ledelsen.

Så hurtigt som muligt tages der hånd om de personer, der har overværet voldsepisoden, og som måtte være påvirkede heraf.

Alle voldsepisoder og trusler om vold registreres af AMR og anmeldes af ledelsen og AMR i samarbejde med den voldsramte som arbejdsskade.

2.3 Informationsniveau

I hvert tilfælde af vold mod en medarbejder informerer ledelsen øvrigt relevant personale i institutionen/på skolen hurtigst muligt. Der orienteres om episodens faktiske hændelsesforløb, som det er kendt, samt hvad der er iværksat til hjælp for medarbejderen.

Voldsepisoden drøftes efterfølgende på et sikkerhedsmøde henblik på at forebygge en lignende situation fremover.

3. Vold fra personale mod personale

3.1 Forebyggelse

Det tilstræbes, at der i det daglige samarbejde på arbejdspladsen er fokus på at mindske konfliktniveauet og sikre en ordentlig omgangstone.

Hvis en ansat føler sig truet eller chikaneret af en kollega, kan denne altid henvende sig til ledelsen eller AMR. Ledelsen vurderer i samråd med AMR, hvad der videre skal foretages i sagen.

3.2 Hjælp, når ”skaden er sket”

Den voldsramte ikke lades alene, og at der ydes praktisk hjælp. Ledelsen, AMR og den voldsramte aftaler eventuel tilsyn af læge samt nødvendigheden og omfanget af krisepsykologisk bistand (1-3 samtaler).

Kun ledelsen kan træffe afgørelse om, at krisepsykologisk beredskab skal tilkaldes.

Fællesbestyrelsesformanden orienteres snarest muligt af ledelsen om episoden.

Episoden anmeldes af ledelsen til politiet.

Så hurtigt som muligt tages der hånd om de personer, der har overværet voldsepisoden, og som måtte være påvirkede heraf.

Alle voldsepisoder, trusler om vold, chikane, psykisk vold og sexchikane tages til notat af AMR.

Episoden anmeldes som arbejdsskade eller registreres ved arbejdsskadestyrelsen af ledelsen og AMR i samarbejde med den voldsramte.

Ledelsen markerer tydeligt og forståeligt over for skadevolderen det uacceptable ved den situation, han/hun har frembragt.

3.3 Informationsniveau

I hvert tilfælde af vold mod en medarbejder informerer ledelsen øvrigt relevant personale i institutionen/på skolen hurtigst muligt. Der orienteres om episodens faktiske hændelsesforløb, som det er kendt, samt hvad der er iværksat til hjælp for medarbejderen. Snarest muligt orienteres om hvilke tiltag, der iværksættes i forhold til voldsudøveren.

Voldsepisoden drøftes efterfølgende på et sikkerhedsmøde henblik på at forebygge en lignende situation fremover.

4. Vold fra personale mod barn/elev

4.1 Forebyggelse

Personalet og ledelsen skal i det daglige sikre, at der øjeblikkelig tages hånd om en eventuel konflikt mellem en medarbejder og barn/elev, før den optrappes til vold eller trusler om vold.

Det tilstræbes, at der i den daglige pædagogiske praksis generelt er fokus på at mindske konfliktniveauet og sikre en ordentlig omgangstone.

Hvis medarbejdere bliver bekendt med, at en medarbejders psykiske profil rummer voldelige tendenser, informeres ledelsen herom.

4.2 Hjælp, når ”skaden er sket”

Det er vigtigt, at den voldsramte ikke lades alene. Ledelsen eller kontaktpædagogen/klasselæreren tager øjeblikkelig kontakt til hjemmet, og om nødvendigt/muligt tilkaldes forældre/værge. Ledelse og forældre/værge vurderer i fællesskab behovet for yderligere hjælp og støtte, herunder tilsyn af læge samt nødvendigheden og omfanget af krisepsykologisk bistand.

Kun ledelsen kan træffe afgørelse om, at krisepsykologisk beredskab skal tilkaldes.

Episoden anmeldes af ledelsen til politiet.

Voldsudøveren hjemsendes øjeblikkeligt og må ikke vise sig på arbejdspladsen, så længe den behandles som en politisag.

Fællesbestyrelsesformanden orienteres snarest muligt af ledelsen om episoden.

Al yderligere kontakt med voldsudøveren går gennem ledelsen.

Så hurtigt som muligt tages der hånd om de personer, der har overværet voldsepisoden, og som måtte være påvirkede heraf.

Voldsepisoder og trusler om vold beskrives kort på Skoleintra/AULA, og hændelsesforløbet (inkl. hvem der har haft andel i eller overværet episoden) nedskrives og lægges i elevens mappe samt i medarbejderens personalemappe. Det aftales, hvem der varetager skriftligheden.

4.3 Informationsniveau

I hvert tilfælde af vold mod et barn/en elev informerer ledelsen øvrigt relevant personale hurtigst muligt. Der orienteres om episodens faktiske hændelsesforløb, som det er kendt, samt hvad der er iværksat til hjælp for barnet/eleven. Snarest muligt orienteres om hvilke tiltag, der iværksættes over for voldsudøveren.

Voldsepisoden drøftes efterfølgende på et sikkerhedsmøde henblik på at forebygge en lignende situation fremover.

5. Vold fra barn/elev mod barn/elev

5.1 Forebyggelse

Det tilstræbes, at der i den daglige pædagogiske praksis med elever/børn generelt er fokus på at mindske konfliktniveauet og sikre en ordentlig omgangstone.

Personalet skal i det daglige sikre, at der øjeblikkelig tages hånd om en eventuel konflikt mellem børn/elever, før den optrappes til vold eller trusler om vold. Børnene/eleverne bør være informeret om, at mobning og voldelig adfærd på institutionen/skolen ikke tolereres.

5.2 Hjælp, når ”skaden er sket”

Det er vigtigt, at den voldsramte ikke lades alene. Ledelsen eller kontaktpædagogen/klasselæreren tager øjeblikkelig kontakt til hjemmet, og om nødvendigt/muligt tilkaldes forældre/værge. Ledelse og forældre/værge vurderer i fællesskab behovet for yderligere hjælp og støtte, herunder tilsyn af læge.

Hvis det vurderes nødvendigt, bliver forældrene bedt om at holde voldsudøveren hjemme i op til en uge. Dette for med et kraftigt signal at understrege alvoren over for alle parter (barn/elev, forældre og personale) samt for at sikre, at den voldsramte ikke skal risikere at møde voldspersonen, hvis dette er afgørende for, om den voldsramte kan møde i daginstitution/skole.

Episoden anmeldes til politiet af ledelsen.

5.3 Informationsniveau

I hvert tilfælde af vold mod et barn/en elev informerer ledelsen øvrigt relevant personale hurtigst muligt. Der orienteres om episodens faktiske hændelsesforløb, som det er kendt, samt hvad der er iværksat for at hjælpe eleven. Snarest muligt orienteres om hvilke pædagogiske tiltag, der iværksættes over for voldsudøveren, når en eventuel bortvisningsperiode ophører.