Styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægt for Læsø Kommunes Børnehus  

Godkendt i Social, Børne og Kulturudvalget den 16. 10 2023 – gældende fra
den 1.11. 2023.


Styrelsesvedtægten udgør rammen for drift af Læsø Børnehus. I styrelsesvedtægten fastsættes bestemmelser for dagtilbuddets styring og organisering.
Styrelsesvedtægten gælder for Læsø Børnehus.
Styrelsesvedtægten sikrer forældreindflydelse på dagtilbuddet gennem etablering af forældrebestyrelse, som fastsat i dagtilbudsloven.
Formålet med forældrebestyrelsen er, at forældrene i et positivt og konstruktivt samarbejde med personalet sikres indflydelse på de overordnede principper for dagtilbuddets virksomhed.

§ 1 Formål for dagtilbud
Formålene for dagtilbud ifølge dagtilbudslovens § 7
Stk. 1.
Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.
Stk. 2.
Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse og bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.
Stk. 3.
Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.
Stk. 4.
Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå̊ i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.
Stk. 5.
Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre børn en god overgang fra hjem til dagtilbud. Dagtilbud skal endvidere i samarbejde med forældre og skole sikre børn en god sammenhængende overgang mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole, ved at udvikle og understøtte deres grundlæggende kompetencer og lysten til at lære.
§ 2 Forældrebestyrelsens opgaver og beføjelser
Stk. 1.
Forældrebestyrelsen varetager sine opgaver inden for de mål og rammer, der er fastsat af folketinget og kommunalbestyrelsen.
Stk. 2.
Forældrebestyrelsen fastsætter principper for dagtilbuddets virksomhed, inden for hvilke dagtilbudslederen administrerer dagtilbuddet, herunder: Læsø Børnehus’ arbejde (pædagogiske aktiviteter i Læsø Børnehus). Samarbejdet mellem Læsø Børnehus og hjem. Sikring af dialogen mellem forældrebestyrelsen og forældregruppen. Principper for anvendelse af børnerelaterede midler i Læsø Børnehus.
Anvendelsen af en budgetramme for Læsø Børnehus inden for de rammer og eventuelle prioriterede indsatser, som kommunalbestyrelsen har fastsat.
Stk. 3.
Forældrebestyrelsen har indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelsen af lederen i Læsø Børnehus.
Stk. 4.
Forældrebestyrelsen har indstillingsret og ret til at sende 1 repræsentant som deltager ved ansættelsen af personale i Læsø Børnehus.
Stk. 5.
Forældrebestyrelsen inddrages i beslutninger vedrørende ændring af åbningstider i Læsø Børnehus.
Stk. 6.
Forældrebestyrelsen inddrages aktivt i drøftelsen vedrørende arbejdet med den pædagogiske læreplan, så forældrebestyrelsen får mulighed for at blive hørt og komme med input til arbejdet. Den konkrete udarbejdelse, evaluering og opfølgning på den pædagogiske læreplan, foretages af ledelsen og personalet.
Stk. 7.
Forældrebestyrelsen inddrages i nye opgaver, der knytter sig til den pædagogiske læreplan.
Stk. 8.
Forældrebestyrelsen inddrages i arbejdet med at skabe gode overgange fra hjem til Læsø Børnehus, interne overgange i Læsø Børnehus og fra Læsø Børnehus til skole.
Stk. 9.
Forældrebestyrelsen kan beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid efter § 16 a, stk. 1, jf. dog § 16 b, stk. 2, 4 og 8.
Stk. 10.
Forældrebestyrelsen inddrages i, hvordan Læsø Børnehus kan samarbejde med lokalsamfundet, så der skabes de bedste pædagogiske læringsmiljøer i hverdagen i Læsø Børnehus.
§ 3 Forældrebestyrelsens sammensætning
Stk. 1.
Forældrebestyrelsen består af 3 forældrerepræsentanter, valgt af og blandt forældre. Herudover 1 personalerepræsentant fra Børnehusets fastansatte personale, valgt af og blandt de fastansatte medarbejdere i Læsø Børnehus.
Stk.2.
Foruden bestyrelsesmedlemmerne skal der vælges 2 suppleanter blandt forældre, samt 1 suppleant for personalerepræsentanten. En suppleant indtræder i bestyrelsen ved bestyrelsesmedlemmers fravær.
Stk.3.
Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen, når tilknytningsforholdet til Læsø Børnehus ophører, hvorefter en suppleant indtræder i bestyrelsen.
§ 4 Valg til forældrebestyrelsen
Stk. 1.
Forældrerepræsentanterne i forældrebestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et forældremøde, som holdes inden 30. november. Valget indkaldes af bestyrelsesformanden på vegne af forældrebestyrelsen. Første gang valg finder sted, er det lederen af dagtilbuddet, der indkalder til forældremødet. Ved første valg vælges 3 forældrerepræsentanter. Derefter vælges i ulige år 2 forældrerepræsentanter og i lige år vælges 1 forældrerepræsentant. Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i 2 år indtil nyvalg har fundet sted. (Suppleanter vælges for 1 år ad gangen).
Stk. 2.
Der indkaldes til forældremøde med valg til bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.
Stk. 3.
Der kan ske nyvalg til forældrebestyrelsen, hvis 2/3 af de stemmeberettigede (1 stemme pr. forældre) ønsker dette. Nyvalget foretages på et ekstraordinært indkaldt forældremøde, og valget er gældende for den resterende del af valgperioden.
§ 5 Medarbejderrepræsentant
Stk. 1.
Medarbejderrepræsentanten i bestyrelsen og suppleant for denne vælges for et år ad gangen på et personalemøde for alle fastansatte medarbejdere i institutionen, bortset fra lederen. Personalemødet afholdes inden valget af forældrerepræsentanter til bestyrelsen. En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor pågældende har afleveret sin opsigelse eller modtaget den fra kommunalbestyrelsen. Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanten i forældrebestyrelsen har stemmeret.
Stk. 2.
Valgperioden påbegyndes samtidig med de nyvalgte forældrerepræsentanter.
Stk. 3.
Lederen kan ikke deltage i eller vælges ved valget af medarbejderrepræsentant.
§ 6 Valg af suppleanter
Stk. 1.
Ud over forældrebestyrelsens medlemmer, skal der vælges 2 ikke-personlige suppleanter for forældrerepræsentanterne og 1 personlig suppleant for medarbejderrepræsentanten.
Stk. 2.
Ved det første valg vælges suppleanter for 2 år, og derefter hvert år for et år af gangen. Suppleanterne indtræder i forældrebestyrelsen i den rækkefølge, de er valgt, dvs. i forhold til antallet af stemmer.
§ 7 Valgbarhed og valgret
Stk. 1.
Forældre med børn, der er tildelt plads i Læsø Børnehus, er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanter i forældrebestyrelsen.
Stk. 2.
Forældre fastansat i Læsø Børnehus kan ikke vælges som
Stk. 3.
Fastansatte medarbejdere i Læsø Børnehus er valgbare, og har valgret vedrørende medarbejderrepræsentanten i forældrebestyrelsen.
Stk. 4.
Lederen af dagtilbuddet har ikke stemmeret ved valget.
Stk. 5.
Det er ikke borgerligt ombud at lade sig vælge til forældrebestyrelsen.
§ 8 Afstemning
Stk. 1.
Valg til forældrebestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, dvs. valgt er den/de personer med flest stemmer. Ved stemmelighed finder omvalg sted mellem kandidaterne. Ved fortsat stemmelighed trækkes der lod. Ved stemmelighed ved valg af suppleanter trækkes der lod.
Stk. 2.
Ved afstemningen har hver af de fremmødte forældre 1 stemme, uanset antal børn i Læsø Børnehus. Når barnet er udmeldt af Læsø Børnehus, er forældrene ikke valgbare og har ikke valgret.
§ 9 Udtrædelse af forældrebestyrelsen
Stk. 1.
Et forældrevalgt forældrebestyrelsesmedlem udtræder af forældrebestyrelsen, når medlemmets barn udmeldes af Læsø Børnehus, hvorefter suppleanten indtræder, og overtager det udtrådte medlems valgperiode. Forældrebestyrelsesmedlemmet kan dog undtagelsesvis fortsætte i forældrebestyrelsen frem til næste valg, såfremt der er enighed herom i den
øvrige del af forældrebestyrelsen.
Stk. 2.
En medarbejderrepræsentant udtræder af forældrebestyrelsen med virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin skriftlige opsigelse. Ved uansøgt opsigelse fra det tidspunkt, hvor den pågældende har modtaget opsigelsen. Suppleanten indtræder herefter i forældrebestyrelsen, og overtager det tidligere medlems valgperiode.
§ 10 Forældrebestyrelsens konstituering
Stk. 1.
Forældrebestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter nyvalg.
Stk. 2.
Formanden vælges af og blandt forældrerepræsentanterne i forældrebestyrelsen. Dagtilbuddets leder indkalder til det konstituerende møde, som skal finde sted inden 31. december.
§ 11 Forretningsorden
Stk. 1.
Forældrebestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden, som indeholder regler for mødeindkaldelser, mødernes hyppighed samt tid og sted, eventuel faste dagsordenspunkter, referat og beslutninger fra møderne, afstemningsregler m.v.
§ 14 Tavshedspligt
Stk. 1.
Forældrebestyrelsen er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt. Ved tiltrædelse af forældrebestyrelsen skal der underskrives en tavshedserklæring.
Stk. 2.
Andre (eksterne) medlemmer skal underskrive en tavshedserklæring.
§ 15 Ændring af styrelsesvedtægten
Stk. 1.
Denne styrelsesvedtægt er godkendt af kommunalbestyrelsen i Læsø Kommune. Ændring kan kun foretages af kommunalbestyrelsen, efter forudgående indhentet udtalelse hos forældrebestyrelsen.
Stk. 2.
Kommunalbestyrelsen kan ændre styrelsesvedtægten med 3 måneders varsel. Ændring med kortere varsel kan ske, hvis forældrebestyrelsen og kommunalbestyrelsen er enige herom.


Godkendt på Social-, børne- og kulturudvalgets møde den 16. 10 2023.