Styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægt for Læsø Kommunes Børnehus  
 
§.1   
Børnehuset er et led i kommunens samlede børnepolitik og har som formål at være med til at sikre børnenes pasning og fremme deres udvikling. 
Børnehuset skal være med til at skabe tryghed og sammenhæng i børnenes dagligdag. 
Stk. 2. 
Børnehuset skal medvirke til at fremme udviklingen af børnenes selvstændighed, færdigheder og sociale adfærd. Pædagogikken skal udformes så dagligdagen indeholder en høj grad af omsorg, trivsel og livskvalitet for det enkelte barn og ud fra de pædagogiske læreplaner. 
Stk.3. 
Forældrene skal indgå i et samarbejde med børnehuset om barnets udvikling og opdragelse. 
Stk.4. 
Børnehuset skal indgå i og udnytte de ressourcer, der er i lokalsamfundet til at fremme barnets udvikling.


§.2. 
Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage styrelsen af Børnehuset inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte mål og rammer. 


Stk. 2. 
Forældrebestyrelsen består af 3 forældrerepræsentanter, valgt af og blandt forældre, 
samt 1 personalerepræsentant af Børnehusets fastansat personale valgt af og blandt de fastansatte medarbejdere i børnehaven. 
 
Forældre, der samtidig er medarbejdere i institutionen, har stemmeret, men er ikke 
valgbar. 
 
Forældre og personalerepræsentanter har stemmeret i bestyrelsen. 
Stk.3.   
Foruden bestyrelsesmedlemmerne skal der vælges 2 suppleanter blandt forældre, samt 
1 suppleant for personalerepræsentanten. 
En suppleant indtræder i bestyrelsen ved bestyrelsesmedlemmers fravær. 
Suppleanterne for forældrerepræsentanter inddrages efter stemmetal, således at den suppleant, der har det højeste stemmetal, indtræder. 
Stk.4. 
Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen, når tilknytningsforholdet til institutionerne ophører. 1. suppleanten indtræder da i bestyrelsen. 
 
 §.3. 
Forældrerepræsentanter i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et fælles forældremøde, som afholdes inden udgangen af februar. 
I lige år vælges 1 forældrerepræsentant og i ulige år vælges 2 forældrerepræsentanter. 
Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i 2 år indtil nyvalg har 
fundet sted. (Suppleanter vælges for 1 år ad gangen). 
Stk.2. 
Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges for et år ad gangen på et personalemøde for alle fastansatte medarbejdere i institutionen, bortset fra lederen. Personalemødet afholdes inden udgangen af november. 
 
En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor pågældende har afleveret sin opsigelse eller modtaget den fra kommunalbestyrelsen. Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen. 


§.4. 
Forældre med børn i Børnehuset er valgbare og har valgret vedrørende 
forældrerepræsentanter i bestyrelsen. Ved afstemningen kan der afgives én stemme pr. 
indskrevet barn i institutionen. Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er 
valgt til bestyrelsen, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. 


§.5. 
På bestyrelsens første møde vælger medlemmerne en af forældrerepræsentanterne som formand ved bundet flertalsvalg. 


§.6. 
Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i bestyrelsesmøderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. 


§.7. 
Der skrives referat af bestyrelsens beslutninger. I referatet anføres for hvert møde, 
hvilke personer, der har været til stede. 
Stk.2. 
Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet i kort form og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. 
Stk.3. 
På førstkommende møde bliver referatet godkendt af bestyrelsen. 
 
§.8. 
Bestyrelsen skal i øvrigt selv fastsætte sin forretningsorden, herunder bestemmelse om 
valg af næstformand og principper for indkaldelse af suppleanter. 
 
Stk.2.            Forældrebestyrelsen bliver løbende orienteret om personale situationen og nyansættelser og får tilbud om at deltage ved nyansættelser. 
 
§.9. 
  Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder.

§.10. 
Bestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen. Forældrebestyrelsen skal som minimum: 
   Fastsætte principper for Børnehusets virksomhed, f.eks. de pædagogiske principper, aktiviteter og samarbejde mellem institutionen og forældre, osv. 
Det er lederens og personalets ansvar at tilrettelægge det daglige arbejde og træffe beslutninger i dagligdagen. 
 
   Fastsætte principper for anvendelse af en budgetramme, der som minimum skal indeholde institutionernes driftsudgifter ekskl. lønudgifter. 
Stk.2. 
Kommunalbestyrelsen delegerer sine beføjelser i henhold til lov om forældrebestyrelse til bestyrelsen bortset fra: 
   Bevillingskompetencen 
   Arbejdsgiverkompetencen 
   Tilsyn efter Lov om social service 
   Visitationen efter Lov om social service 
   Fastsættelse af forældrebetalingen og tildeling af fripladser 
   Den daglige åbningstid 
  
§ 11.   
Institutionslederne har den administrative og pædagogiske ledelse af institutionerne og udmønter de principper, der fastsættes af forældrebestyrelsen i det daglige 
pædagogiske arbejde. 
Lederne forudsættes endvidere at fungere som forældrebestyrelsens sekretærer.   
 
Forældrebestyrelsen er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt. 
                       
Forældrebestyrelsen skal ikke beskæftige sig med enkeltsager vedrørende børn, forældre eller medarbejdere.
Forældre i bestyrelsen kan dog få en viden gennem deres arbejde, som angår enkeltpersoners vilkår. Derfor er forældrebestyrelsens forældrevalgte medlemmer omfattet af reglerne om 
 tavshedspligt efter forvaltningsloven, straffeloven, samt reglerne om retssikkerhed på det sociale område. 
 
Tavshedspligten gælder med hensyn til fortrolige oplysninger jf. forvaltningslovens § 
27, stk.1 
 
Brud på tavshedspligten er strafbart jf. straffelovens § 152. 
 
Efter forvaltningslovens § 27 har den, der virker inden for den offentlige forvaltning, tavshedspligt, når der er tale om oplysninger, der efter loven er betegnet som fortrolige, eller det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde oplysningerne for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Der kan f.eks. være tale om enkeltpersoners interesse i, at oplysninger om deres personlige, herunder økonomiske, forhold, beskyttes.